Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Fred Weyn wordt fractievoorzitter

Persbericht Lokaal Wassenaar! d.d. 28 november 2018

Dinsdagavond is dhr. Fred Weyn RA geïnstalleerd als raadslid van de gemeenteraad van Wassenaar. Hij volgt daarmee fractievoorzitter dr. Bert Ooms op die om gezondheidsredenen zijn zetel ter beschikking heeft gesteld. Dhr. Weyn is door de fractie benoemd tot fractievoorzitter.

Dhr. Weyn is geen onbekende in de Wassenaarse gemeenteraad. Reeds eerder was hij raadslid en commissielid. Tevens heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het coalitieakkoord dat aan de basis ligt van de vorming van het college van B&W waar ook Lokaal Wassenaar! deel van uit maakt.

De fractie van Lokaal Wassenaar! wordt nu gevormd door : dhr. Fred Weyn RA, mr. Maria Bellekom-Vogels en Ir. Bart Boon.

Website bijgewerkt op 1 december 2019

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.